בריכת שער שומרון

בריכת 7,500 קוב דרוכה בדריכת אחר

הפרויקט כולל בנוסף תכנון של קירות תומכים, קירות דיפון, שוחות למשאבות, מבני חשמל וכו'

מזמין העבודה: מקורות

מתכנן ראשי: תה"ל/גלבוע מהנדסים